Algemene huurvoorwaarden t Mergelhuis

Artikel 1. Algemene bepalingen

Het huurcontract heeft uitsluitend betrekking op het pand t Mergelhuis, uitsluitend bestemd als vakantieverblijf. De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming met de verhuurder.

Met de ondertekening van het huurcontract verklaart u als huurder de algemene huurvoorwaarden te hebben geaccepteerd.

Artikel 2. Reservering en betaling

2a Aanbetaling

Voor iedere reservering moet 25% van de huurprijs worden aanbetaald. Deze aanbetaling moet binnen 13 dagen na de toezending van het huurcontract ontvangen zijn.

Een reservering is geldig vanaf het moment, dat de vereiste aanbetaling dan wel betaling is ontvangen.

U heeft kennis genomen en gaat akkoord met de hier genoemde algemene huurvoorwaarden en de volledige omschrijving van de woning, die u heeft gehuurd.

Kosten van linnengoed en schoonmaak zijn niet in de prijs inbegrepen.

2b Betaling van de huurprijs

Het restant (75%) moet uiterlijk 6 weken voor de aanvang van de overeengekomen huurperiode door ons zijn ontvangen. Als u na herhaald verzoek nog niet heeft betaald, dan zal dit gezien worden als een annulering van de woning door de huurder en zijn de annuleringsvoorwaarden van artikel 4 van toepassing. Wij hebben dan tegelijkertijd het recht de betreffende vakantiewoning opnieuw voor verhuur aan te bieden. De aanbetaling van 25% wordt niet gerestitueerd.
Indien de reservering minder dan 6 weken voor de aanvang van de huurperiode plaats vindt, dan dient betaling van de volledige huurprijs per ommegaande plaats te vinden.

2c Maximum aantal bewoners

In een vakantiewoning mogen niet meer personen logeren, dan het overeengekomen aantal met een maximum van 6 personen.

2d Huisdieren

In de woning is het alleen toegestaan om een huisdier mee te nemen na overleg met verhuurder.

Artikel 3 Aankomst en vertrek

De aankomst in een vakantiewoning vindt normaliter plaats 's zaterdags vanaf 14.00, tenzij anders is overeengekomen. Het wordt aanbevolen om de avond voor vertrek telefonisch contact op te nemen met degene, die de ontvangst regelt, teneinde een precieze tijd en plaats af te spreken. 

De vakantiewoning moet uiterlijk om  's morgens 10 uur zijn verlaten op de dag van vertrek.

Artikel 4 Annulering

4a Annulering door de huurder

Elke annulering moet schriftelijk aan ons worden gemeld. Indien u de reservering onverhoopt wilt annuleren dient u rekening te houden met annuleringskosten die wij u doorberekenen. Als u tot 8 weken vr de huurdatum annuleert zijn de annuleringskosten 25% van de huursom (de aanbetaling). Als u tot 4 weken voor aankomst annuleert, zijn de annuleringskosten 50%. U heeft dan al de totale huursom betaalt en krijgt dus de helft daarvan gerestitueerd. Als u 2 weken of minder voor aankomst annuleert, betaalt u de volle huurprijs.
Indien de huurder geen gebruik maakt van de vakantiewoning of deze voor het einde van de huurperiode verlaat, zal er geen enkel restitutie plaats vinden.

4b Annulering door verhuurder

Indien door onvoorziene omstandigheden dan wel door overmacht wij een huurovereenkomst moeten annuleren, zal de huurder hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht en restitutie van aanbetalingen plaatsvinden.

 

Artikel 5 Verantwoordelijkheden

5a Verantwoordelijkheden van de verhuurder

Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor

5b Inventaris en staat van het verblijf

Indien, ondanks alles, de informatie betreffende de vakantiewoning, de indeling, het meubilair, het maximum aantal bewoners of de desbetreffende voorzieningen niet juist blijkt te zijn, dan dient u ons hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, zodat we het n en ander kunnen herstellen.

Het huis dient schoon en netjes te worden aangetroffen. Is dit niet het geval, dan moet dit onmiddellijk aan degene, die de ontvangst regelt gemeld worden, zodat deze het n en ander kan herstellen. Bovendien dient u dit binnen 24 uur aan ons te melden.

5c Gebruik van het verblijf

t Mergelhuis is een vakantieverblijf in een stille omgeving, bedoeld voor vakantie, ontspanning en rust. U houdt rekening met de aard en de bestemming ervan en met de wensen en behoeften van medegebruikers van het verblijf dienaangaande

Artikel 6. Klachten en geschillen

Geen enkele klacht zal in behandeling worden genomen, indien deze niet binnen 48 uur na het in bezit nemen van de vakantiewoning telefonisch wordt gemeld en wordt gevolgd door een aangetekend schrijven. Dezelfde regel geldt, indien er zich tijdens het verblijf in de vakantiewoning iets ernstigs voordoet.

Indien de huurder weigert bezit te nemen van de vakantiewoning, omdat de staat van de woning niet overeenkomst met wat hij er redelijkerwijs van mag verwachten, dan dient hij onmiddellijk contact op te nemen met de verhuurder. Indien het niet mogelijk is om tot overeenstemming te komen, dan moet hij de klacht door een ter zake kundige, een deurwaarder of een notaris laten verifiren, teneinde een objectief oordeel te verkrijgen.

Het huidige contract is opgesteld en moet worden genterpreteerd naar Nederlands recht. Alle geschillen, die uit dit contract zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.